Tillstånd för djur

Att ha vissa djur inom tätbebyggt område kräver tillstånd av kommunen eftersom de kan vara störande på grund av ljud, lukt eller allergier.

Tillstånd för djurhållning

Enligt djurskyddslagen krävs tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning bedriva viss djurhållning. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida. Enligt lokala föreskrifter krävs även (för skydd av människors hälsa och miljön) tillstånd att inom område med detaljplan ha:

  • nötkreatur
  • pälsdjur eller fjäderfä, som inte är att betrakta som sällskapsdjur
  • orm

Ansökan om sådant tillstånd söks hos miljö- och byggnadsnämnden. Blankett för detta hittar du i kommunens blankettarkiv.

Avgifter och taxor

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Aktuellt belopp hittar du i Taxebilaga 1 Hälsoskydd enligt 9 kap. Se under länkar.

Djur som far illa

Om du vet att djur far illa så ska det anmälas till Länsstyrelsen som numera har ansvaret för djurskyddskontrollen.

Djur som är hotfulla

Om du känner dig hotad av djur ska du kontakta polisen. Det är oftast hundar det gäller.

Sidan senast uppdaterad: