Ansvar

Skadedjur finns i många former, från småkryp till möss, råttor och fåglar. Eftersom de kan sprida sjukdomar, förstöra livsmedel och byggnader kan det vara viktigt att förhindra att de blir för många.

Ett samhälle fritt från skadedjur

Att hålla samhället fritt från skadedjur är normalt inte kommunens ansvar. Det är du som fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som ska se till att du inte får problem med skadedjur. Ifall du blir drabbad är det ditt ansvar att göra något åt det.

Skadedjur inomhus

När det gäller bostäder eller allmänna lokaler är det ägaren eller nyttjanderätts-innehavaren som ska se till att de hålls fria från skadedjur. Bor du i flerfamiljshus ska du prata med din fastighetsägare eller hyresvärd om du får problem med skadedjur. Bor du i egen villa är det du som är ansvarig. Det är numera vanligt att försäkringsbolagen har samarbete med saneringsföretagen. Det gör att många har ett skydd  via sin hemförsäkring. Annars får du kontakta ett saneringsföretag på egen hand och då är det också lämpligt att du pratar med ditt försäkringsbolag.

Skadedjur utomhus

När det gäller skadedjur utomhus ska åtgärder utföras endast om det finns hälsorisker som till exempel smittspridning som inte bara är tillfällig eller ringa. Det är i så fall också ägarens eller nyttjanderättsinnehavarens ansvar. Är det tamdjur som medför hälsorisker är det förstås djurägarens ansvar. Kommunen kan ålägga den ansvarige att lösa problemet om det behövs. Det är bara om det är av särskild betydelse med hänsyn till hälsoskydd som kommunen har ansvaret att se till att nödvändiga åtgärder utförs. Det gäller om det finns risk för sjukdom och epidemier som inte kan knytas till särskilda fastigheter och liknande. Det gäller alltså inte katter, rådjur, kaniner, sniglar, fåglar, myror, getingar, sorkar och så vidare.

Regler

Reglerna finns i miljöbalkens 9 kapitel och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Är det fråga om jaktbart vilt får man kontakta en eventuell jakträttsinnehavare i trakten för diskussion om jakt. För att skjuta inne i tätort krävs tillstånd av polisen. Tänk på att många djur är fridlysta eller har en begränsad jakttid. Regler om jakt finns bland annat i jaktförordningen (SFS 1987:905). Där står bland annat om jakttider för olika djurslag, samt när och hur skyddsjakt får bedrivas. Det är polisen som har tillsyn över hur jakt bedrivs.

För katter finns det speciella regler i lagen om tillsyn över hundar och katter § 7. Där sägs att. En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får dödas av jakträttsinnehavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten.