Eldning utomhus

Eldning av kvistar

Att elda trädgårdsavfall är förknippat med restriktioner. Ta noggrant reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar elda.

Elda inte avfall

Det är förbjudet att elda avfall! Du får inte elda avfall i tunna, inte i kamin och inte heller i en hög på marken. Du får överhuvudtaget inte elda till exempel hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor, träpallar, gummidäck, möbler eller träspån.

Den låga förbränningstemperaturen och bristen på rening av rökgaserna gör att det bildas stora mängder farliga ämnen. Förutom sot och rök, som syns, bildas hundratals ämnen som inte syns.

Det kan exempelvis bildas dioxiner, som är extremt giftiga och skapar miljöproblem redan vid mycket små mängder. Det finns risk att även kolväten, t.ex. PAH:er, som är cancerframkallande och tungmetaller, som kan ge njurskador, benskörhet och fosterskador bildas när man eldar avfall.

Trädgårdsavfall

Torrt trädgårdsavfall som du inte kan utnyttja för kompostering får du elda endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår för närboende. Det får heller inte strida mot brandriskvarning, lokala kommunala föreskrifter, föreskrifter utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller någon annan författning. Inom detaljplanelagt område får man endast elda sådant trädgårdsavfall under Valborg och påskafton i Mariestad och Töreboda kommun, detta enligt de lokala kommunala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö. Kommunchefen kan bevilja dispens under eldningsförbud vid specifika ärenden, kontakta oss för ansökan.

Om du vill elda gräs eller liknande ska du alltid kontrollera med Räddningstjänsten vad som gäller för eldning vid just det tillfället. Det är alltid den person som tänder elden som är ansvarig och ska se till att elden inte utgör någon fara för människor, egendom eller miljö samt att den släcks.

Under Relaterad information hittar du länk till Räddningstjänsten Östra Skaraborgs goda råd om eldning.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs goda råd för eldning utomhus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.