Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Nytt vattenskyddsområde för Hova vattentäkt

Nytt vattenskyddsområde

Nytt vattenskyddsområde

Den 26 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige ett nytt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Hova vattentäkt.

Beslutat vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter samt beslutsprotokollet från Kommunfullmäktiges sammanträdde ligger under Relaterad information. Information om beslutet har skickats ut till alla kända sakägare samt berörda myndigheter med flera. Beslutet har kungjorts i Mariestads‑Tidningen och i Post och Inrikes Tidningar.

Genom ett beslut från Länsstyrelsen upphör befintligt skyddsområde att gälla i och med fastställandet av ett nytt vattenskyddsområde.

Vid sammanträdet den 26 februari beslutade fullmäktige också om en policy för ekonomiska ersättningar i vattenskyddsområdet. Ersättningspolicyn ligger under Relaterad information.

Skyddsföreskrifterna börjar gälla genast
I den primära och den sekundära skyddszonen gäller särskilda skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna innebär att vissa typer av verksamheter och åtgärder omfattas av förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt. Skyddsföreskrifterna börjar gälla genast även om de överklagas. För befintliga anläggningar och verksamheter inom vattenskyddsområdet träder förbud, tillståndsplikt och anmälningsplikt i kraft två år efter beslutsdatumet, dvs. den 26 februari 2020.

För att läsa om hur det går till att göra anmälan, söka tillstånd och dispens från förbud, se dokumentet Göra anmälan och söka tillstånd under Relaterad information.

Hur man överklagar
Beslutet om fastställande av vattenskyddsområdet kan överklagas. För att överklaga beslutet ska skrivelse om detta ha inkommit till Gullspångs kommun, Box 80, 548 22 Hova, senast den 26 mars 2018. Överklagan prövas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Skyddsföreskrifter

I den primära och den sekundära skyddszonen kommer det att gälla ett antal bestämmelser, så kallade skyddsföreskrifter. Dessa begränsar vissa typer av aktiviteter och markanvändning som bedöms utgöra risk för förorening av grundvattnet. 

Resultat av formellt samråd
Innan vattenskyddsområdet fastställdes genomfördes ett formellt samråd. Resultatet av samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse som legat till grund för beslutet om fastställande av vattenskyddsområdet. Se dokumentet Samrådsredogörelse under Relaterad information. 

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-07

Relaterad information

Kontakt

För frågor om det beslutande vattenskyddsområdet:
Johanna Klingborn
VA-avdelningen
Telefon: 0501-75 60 12
E-post: Johanna Klingborn

För frågor om prövning enligt skyddsföreskrifterna:
Verksamhet miljö och bygg
Telefon: 0501-75 60 05,
0501-75 60 20, 0501-75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden​

Dokument

Beslutat skyddsområde med föreskrifterPDF

SamrådsredogörelsePDF

Tekniskt underlagPDF

KonsekvensbedömningPDF

Göra anmälan och söka tillståndPDF

ErsättningspolicyPDF

Beslutsprotokoll KommunfullmäktigePDF

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun