Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Förslag till vattenskyddsområde för Hova vattentäkt

Karta över förslag till vattenskyddsområde för Hova vattentäkt

Förslag till vattenskyddsområde

Under 2016 påbörjade kommunen arbetet med att ta fram ett förslag till ny avgränsning av vattenskyddsområdet för vattentäkten i Hova. Nu har arbetet kommit så långt att ett slutgiltigt förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter lagts fram för politiskt beslut om fastställande.

Beslut om fastställande av vattenskyddsområdet

Beslut om fastställande av föreslaget vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter ska fattas av Kommunfullmäktige i Gullspång. Som underlag för beslutet ingår bland annat en redogörelse för samrådet som genomförts med myndigheter samt ägare och innehavare av särskild rätt till mark. Beslut i ärendet kommer att fattas tidigast i februari 2018.

Om Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslaget vattenskyddsområde kommer information om detta att skickas ut till alla kända sakägare. Beslutet kommer även att kungöras i Mariestads-Tidningen. Information kommer så klart också finnas här på hemsidan.

Varför behövs ett vattenskyddsområde?

Vattentäkten i Hova är en borrad brunn i grundvattenmagasinet i Lokaåsen. Dricksvattenförsörjningen till hushåll, verksamheter och samhällsfunktioner i Hova och Älgarås är helt beroende av att vattenkvaliteten i täkten inte försämras.

Ett av de sätt som en kommun kan skydda vattnet på är att bilda ett vattenskyddsområde. Skyddsområdet är ett område där mark- och vattenförhållandena är särskilt känsligt för föroreningar, och där ett stort eller många små utsläpp kan göra att vattnet i täkten inte längre går att använda. Inom ett vattenskyddsområde gäller ett antal bestämmelser som begränsar aktiviteter som kan innebära risk för utsläpp av ämnen som kan försämra vattenkvaliteten i täkten.

Vad bestämmer områdets storlek?

I ett grundvattenmagasin är omsättningen långsam och det är svårt att rena ett förorenat grundvatten. Hur ett vattenskyddsområde utformas beror på de naturliga mark- och vattenförhållandena i området. Ett vattenskyddsområde är indelat i olika zoner som är olika känsliga för föroreningar.

  • Den primära skyddszonen avgränsas så att grundvattnets transporttid i marken till uttagsbrunnen beräknas vara minst 100 dygn.
  • Den sekundära skyddszonen avgränsas så att grundvattnets transporttid i marken till uttagsbrunnen beräknas vara minst 1 år.
  • Den tertiära skyddszonen avgränsas med hänsyn till föroreningar som kan påverka vattentäkten i ett långt tidsperspektiv.

Skyddsföreskrifter

I den primära och den sekundära skyddszonen kommer det att gälla ett antal bestämmelser, så kallade skyddsföreskrifter. Dessa begränsar vissa typer av aktiviteter och markanvändning som bedöms utgöra risk för förorening av grundvattnet.

Hur kan jag påverkas...

… som boende inom primär eller sekundär zon?

Skyddsföreskrifter inom ett vattenskyddsområde gäller oftast aktiviteter och markanvändning av större omfattning än vad som förekommer i ett hushåll. För de allra flesta kommer skyddsföreskrifterna inte att innebära någon stor förändring, men alla måste värna om vattentäkten och vara försiktiga. Det innebär att du alltid bör välja det alternativ som innebär minst påverkan på miljön. Inom primär och sekundär skyddszon kommer det sannolikt finnas bestämmelser om till exempel hantering av större mängder olja och diesel, fordonstvätt på gatan, användning av bekämpningsmedel utomhus och materialtäkter.

… som verksamhetsutövare inom primär eller sekundär zon?

Skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområdens primära och sekundära skyddszoner omfattar ofta bestämmelser om till exempel hantering av större mängder olja och diesel, hantering av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen, hantering av kemiska produkter, materialtäkter, större markarbeten, uppläggning av till exempel timmer och uppställning av tunga fordon. Bestämmelserna kan innebära att man måste söka tillstånd eller göra en anmälan. Det kan också införas förbud.

… inom tertiär zon?

Inom den tertiära zonen kommer det sannolikt inte att införas några skyddsföreskrifter.

Vi som arbetar med projektet...

...är representanter från kommunens VA‑avdelning, Miljö‑ och byggnadsförvaltning, Kommunledningskontor samt från den politiska organisationen.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-15

Relaterad information

Kontakt

Har du frågor rörande förslaget till vattenskyddsområde? Hör av dig till Johanna Klingborn.
Telefon: 0501-75 60 12
E-post: Johanna Klingborn

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden​

Dokument

Allmän information vattenskyddsområdenPDF

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun