Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Vindbruksplan

Kommunfullmäktige har den 29 mars 2016, KF § 48, beslutat att anta den reviderade vindbruksplanen som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Vindbruksplanen vann laga kraft den 27 april 2016.

Den gällande vindbruksplanen är antagen i Gullspångs, Töreboda och Mariestads kommunfullmäktige med syftet att hänvisa större vindkraftsetableringar till områden inom kommunernas gränser. Revideringen av Vindbruksplanen tillför ny information och beaktar hänsynstaganden. Dessutom kommer planen fortsättningsvis att delas upp i kommunvisa reviderade vindbruksplaner. Gullspång kommun kommer att ha en egen Vindbruksplan.

Planprocessen för att upprätta fördjupningar och tillägg till översiktsplaner regleras i plan och bygglagens 4:e kapitel. Förfarandets olika steg redovisas nedan:

Samråd - Ett första utkast till plan skickas ut på remiss, så kallat samråd, med syfte att hålla dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar, allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Samrådsredogörelse - Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant.

Utställning - Planförslaget (ev. reviderat sedan samrådet) skickas ut igen för ytterligare dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar allmänhet med flera. Planen ska finans tillgänglig för granskning under minst två månader.

Utställningsutlåtande - Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. Om förslaget ändras väsentligt sker ny granskning.

Antagande - Översiktsplanen antas av Kommunfullmäktige.

Frågor gällande vindbruksplanen riktas till Anders Hultén-Olofsson som kan nås på tel. 0501-75 60 46 eller e-post anders.hulten-olofsson@mariestad.se.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-26

Relaterad information

Kontakt

Niklas Fallgren
Plan- och markansvarig
Telefon: 0506-363 36
E-post: Niklas Fallgren

Anders Hultén-Olofsson
Projektledare
Telefon: 0501-75 60 45
E-post: Anders Hulten-Olofsson

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument

Antagandehandlingar reviderad vindbruksplan

AntagandehandlingPDF MiljökonsekvensbeskrivningPDF
Utställningsredogörelse
PDF
SändlistaPDF
Protokoll KFPDF
Laga kraftPDF


 

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun