Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Gällande planer

På denna sida publiceras kommunens aktuella detaljplaner.

Planer som nyligen vunnit laga kraft:

 

Ändring av detaljplan för Hova 3:85

Gällande detaljplan antogs under 2012 och föreslås nu ändras genom tillägg till gällande detaljplan. Ändringen syftar till att möjliggöra skolverksamhet på fastigheten, närmast aktuellt är förskoleverksamhet.

Kommunfullmäktige har den 29 augusti 2016, § 132, beslutat att anta rubricerad detaljplan, vilket tillkännagavs genom anslag på kommunkontoret den 9 september. Detaljplanen vann laga kraft den 30 september 2016.

Detaljplan för Björnemossen 3:54 och del av Björnemossen 3:42

Syftet med planen är att bygga ut industriområdet längs med väg 200 i västra Hova. Förslaget till ny detaljplan för Björnemossen 3:54 och del av Björnemossen 3:42 har varit på samråd och granskning.

Kommunfullmäktige har den 25 april 2016, § 71, beslutat att anta rubricerad detaljplan, vilket tillkännagavs genom anslag på kommunkontoret den 6 maj 2016. Detaljplanen vann laga kraft den 27 maj 2016. 


Detaljplan för del av Björnemossen 3:38

Syftet med planen är att erbjuda attraktiv industrimark intill E20 i Hova. Förslaget till ny detaljplan för del av Björnemossen 3:38 har varit på samråd och granskning.

Kommunfullmäktige har den 30 november 2015, KF § 227, beslutat att anta rubricerad detaljplan. Detaljplanen vann laga kraft den 3 februari 2016.

Pågående arbete


Ändrad detaljplan för del av Fagersand 1:2 med flera

Gällande detaljplan för del av Fagersand 1:2 med flera togs fram genom normalt planförfarande och vann laga kraft 1 december 2014. Planens genomförandetid har inte gått ut. Eftersom det har framkommit nya omständigheter i det aktuella området behöver delar av planen ändras. Förslaget till ändring av detaljplan för del av Fagersand 1:2 m.fl. har varit utställd på granskning. Arbetet med detaljplanen avvaktar parallell prövning om strandskyddsdispens. 

Detaljplan för del av Gullspång 1:8, Göta Holme
Syftet med planen är att möjliggöra utveckling av Göta Holme för turism och som rekreationsområde.

Detaljplanen var ute på samråd under december och januari månad. Synpunkter från samrådet håller på att sammanställas. Nästa steg i processen är en markundersökning som kommer att genomföras 6 april.

Detaljplan för södra Otterbäcken
Söder om Barfotens camping tas en detaljplan fram för möjliggörandet av byggbara tomter för bostäder med sjönära läge. Diverse undersökningar av området har gjorts som ligger till grund för plankartan och planbeskrivningen som senare i år kommer att komma ut på samråd. När detaljplanen har vunnit laga kraft är svårt att precisera då processen är lång och ska passera olika instanser, bland annat samråds- och granskningsskedet.

Detaljplan för Dressinparken
Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för den så kallade Dressinparken. Planen ska möjliggöra bostäder och rekreationsområde. När detaljplanen har vunnit laga kraft är svårt att precisera då processen är lång och ska passera olika instanser, bland annat förundersökningar, samråds- och granskningsskedet.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-04

Relaterad information

Kontakt

Niklas Fallgren
Plan- och markansvarig
Telefon: 0506-363 36
E-post: Niklas Fallgren

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument aktuella detaljplaner


Detaljplan för del av Gullspång 1:8
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsbrevPDF
BehovsbedömningPDF
ÖversvämningskarteringPDF
Rapport - SGIPDF
Karta - SGI
PDF
Upphävd stadsplanPDF

Ändring av detaljplan för Hova 3:85

Detaljplanen vann laga kraft 2016-09-30
Laga kraftPDF
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
GranskningsutlåtandePDF

Detaljplan för Björnemossen 3:54 och del av Björnemossen 3:42

Detaljplanen vann laga kraft 2016-05-27
Laga kraftPDF
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
GranskningsutlåtandePDF
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (bilagor se nedan)
DagvattenutredningPDF
Översiktlig geoteknisk utredningPDF

Ändrad detaljplan för del av Fagersand 1:2 med flera

Ändring av PlankartaPDF
Ändring av PlanbeskrivningPDFIllustrationPDF

Detaljplan för del av Björnemossen 3:38

Detaljplanen vann laga kraft 2016-02-03
Laga kraftPDF
PlankartaPDF 
PlanbeskrivningPDF
GranskningsredogörelsePDF
MiljökonsekvensbeskrivningPDF

Bilagor till miljökonsekvensbeskrivning:

NaturvärdesinventeringPDF
RiskbedömningPDF
Inventering förorenad markPDF

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun