Gullstensskolan 7-9

Skolgården och fasaden på Gullstensskolan äldre i Gullspång

Skolan ligger i tätorten Gullspång, endast ett stenkast från Gullspångsälven med närhet till bad i sjön Skagern. Här finns även förberedelseklass, grundsärskola, kommunal musikskola och skolbibliotek. Lunch äter eleverna i skolrestaurangen Meet and Eat på Gullstensskolan yngre, rakt över skolgården. Alla elever har tillgång till en personlig lånedator. Vi använder oss av webbaserade Unikum för samarbete mellan barn, pedagoger och föräldrar kring mål, planer, dokumentation och kvalitet. Vi medverkar i både det så kallade Läslyftet och Matematiklyftet. 

Skola för hållbar utveckling

All personal tar tillvara den lilla skolans möjligheter att skapa goda relationer till eleverna. Trygghet och trivsel är givna förutsättningar för hög måluppfyllelse. Skolan har Skolverkets utmärkelse: "Skola för hållbar utveckling".

Faktaruta

 Snabbfakta om skolan

Antal elever

cirka 150

Antal klasser

7

Antal pedagoger

cirka 30


Skolbibliotek

Skolbiblioteket i Gullspångs kommun är en pedagogisk resurs genom hela grundskolan. Verksamhetens mål är att fokusera på läsning och informationskompetens som syftar till att öka elevens måluppfyllelse i alla ämnen.

Vi erbjuder

  • Författarbesök
  • Informationssökning och källkritik
  • Skön- och facklitteratur
  • Tidskrifter
  • Lugn miljö för studier


Elevinflytande

 

Utöver att eleverna får lära sig om demokrati så får de också se att de kan påverka sin vardag genom demokratiska former.

Klassråd - består av hela klassen, vid dessa möten diskuteras vilka frågor som klassen tycker är angelägna att föra vidare, men även sådana som klassens representanter har med sig från elevrådet.

Elevråd - består av representanter från varje klass och en pedagog finns med som stöd. Rådet har valda funktionärer med ordförande och sekreterare. Elevrådet driver olika frågor som lyfts av eleverna. Rektor möter elevrådet vid behov.

Matråd - är en arbetsgrupp ur elevrådet. Här finns en pedagog som stöd. Två gånger per termin bjuds husmor och rektor in till matråd.

Ungdomsparlament - Ungdomsparlamentet består av 15 ledamöter från grundskolans årskurs 4-9. Varje klass utser sin ledamot och en ersättare. Mandatperioden är 2 läsår. Närvarar på Ungdomsparlamentet gör också utvecklingsledare och Kommunfullmäktiges ordförande. Alla elever i årskurs 4-9, klassråd och elevråd kan lämna förslag till ungdomsparlamentet. Ungdomsparlamentet har en budget till sitt förfogande. Parlamentet beslutar hur pengarna ska användas. Pengarna används till inköp eller aktiviteter som avser ungdomarnas fritid eller rastaktiviteter. Pengarna ska inte användas för undervisningsmaterial eller annat som ingår i skolornas ordinarie budget.

Elevskyddsombud - På Gullstensskolan 7-9 har vi två elever från varje årskurs som är valda till elevskyddsombud. Elevskyddsombudets roll är att representera eleverna i skolans arbetsmiljöarbete och föra fram elevers åsikter om den fysiska och psykosociala miljön. Ett elevskyddsombud ska vara lyhörd för stämningen på skolan och lyfta det brister som de ser i skolans arbetsmiljö. Elevskyddsombuden deltar i skolans skyddsrond och har dialog med skolledningen och personalens skyddsombud om hur arbetsmiljön kan förbättras på skolan.

Elevskyddsombud Gullstensskolan 7-9


Åk 7Åk 8Åk 9

Föräldrasamverkan

Varje läsårsstart ombeds föräldrar i varje klass att utse representanter till skolans föräldraråd. Detta råd träffas två gånger per termin och leds av rektor som eftersträvar en god dialog med föräldrarna. Stående punkter är personalförändringar, ekonomi, arbetsmiljö och organisationsfrågor.

Under förra läsåret bjöds förstelärare, kostchef och specialpedagog in. Ambitionen är att ytterligare funktionärer bjuds in till olika möten, beroende på intresse. Föräldrarna ombeds maila in frågor i förväg, korta anteckningar förs och läggs ut på Unikum.

Du hittar oss här