Ansökan, ändring och uppsägning av plats på fritids

Anmälan om plats på förskola och fritidshem

Man ansöker om plats på förskola och fritidshem via vår e-tjänst, Förskola och fritidshem, anmälan om plats och inkomstuppgift . Inloggning sker med Mobilt BankID (Om du är familjehem, god man, har skyddad identitet eller du som saknar bank-ID, kontaktakta skoladministrationen via skoladmin@gullspang.se eller 0551-361 58 för att få blanketter hemskickade.)

Anmälan ska senast 2månader för fritidsplats, placeringsdatum är första introduktionsdagen (inskolningsdagen). Från och med hösten det år barnet fyller 6 år övergår barnets plats på förskola till fritidshem. Om barnet inte ska gå på fritids måste förskoleplatsen sägas upp, uppsägningstiden är 2 månader.

Du får erbjudande om plats på förskola skickat via mail/sms med en länk till vår e-tjänst där ni kan tacka ja eller nej till platsen. Om ditt barn av någon anledning inte kan börja detta datum måste du kontakta förskolan. Avgift betalas från första dagen. Om du tackar nej till erbjudande om placering mister du din köplats och du får ansöka på nytt 2 månader innan behov av fritidsplats uppstår.

Inskolningar vid lov

Strax innan och under semesterperioden samt under jullovet görs inga nya placeringar.

Vem har rätt till placering?

Barn till vårdnadshavare som arbetar och studerar

Barn mellan 1–13 år till vårdnadshavare som permanent vistas (är folkbokförda) i Gullspång kommun och arbetar eller studerar har rätt till plats på förskola eller fritidshem. Fritidsplaceringen kan sträcka sig till och med vårterminen det år man fyller 13 år(åk.6).
Har man denna placering betalar man vanlig förskoleavgift, förskoleavgiften är inkomstbaserad.

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare följer båda familjernas respektive scheman. Grundregeln är alltid ledig vårdnadshavare – ledigt barn.

Barn till vårdnadshavare som har timanställning

Vårdnadshavare som har oregelbundna arbetstider t.ex. står på inringning. Barn som har en fritidsplacering har endast rätt till fritids de tider som vårdnadshavaren har arbete.

Barn till arbetssökande

Skolbarn till arbetssökande har inte rätt till placering i fritidshem, men garanteras en plats inom 14 dagar när vårdnadshavaren får ny anställning eller påbörjar studier. Du måste själv säga upp platsen, uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag då uppsägningen inkommit. Avgiften debiteras under hela uppsägningstiden även om platsen inte nyttjas

Barn till föräldralediga eller vårdnadshavare som har graviditetspenning.

Skolbarn till föräldralediga eller vårdnadshavare som har graviditetspenning har inte rätt till placering i fritidshem under föräldraledigheten. Barn på förskola och fritidshem som får syskon kan behålla platsen med ordinarie schema högst 14 dagar efter syskonets födsel. Du måste själv säga upp platsen, uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag då uppsägningen inkommit. Avgiften debiteras under hela uppsägningstiden även om platsen inte nyttjas.

Rätt till förskola när man är asylsökande (gäller oavsett om det är barnet eller vårdnadshavaren som är asylsökande)

Gullspång kommun har följande regler gällande asylsökande och förskola/fritids. Detta gäller oavsett om barnets vårdnadshavare har sysselsättning eller ej (oavsett om de har möjlighet att betala för en plats eller ej, detta grundar sig i att vi inte får någon ersättning för asylsökande barn som är under 3år eller som går på fritids.) Barn som är asylsökande har inte rätt till fritids.

Studie- sjuk- och arbetsgivarintyg

Gullspång kommun har rätt att kräva in studie- sjuk- och arbetsgivarintyg inkl. schema på vårdnadshavaren där det framgår vilken sysselsättning samt arbets- eller studietider hen har. Detta kan göras både om vårdnadshavaren inte lägger in något schema på barnet eller om personalen ifrågasätter det schema som vårdnadshavaren har lagt in.

Edlevo

För dig som redan har barn i förskola eller fritidshem finns en app att registrera schema, frånvaro eller ändra dina kontaktuppgifter. Appen heter Edlevo. mer information om appen finns till vänster under undermenyn Edlevo.
Schemaändringar måste lämnas in i god tid, (minst 7 dagar innan).

Förtur

Gullspångs kommun använder sig inte av förtur.

Avsluta placering

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen kommer in till kommunen (skriftligen eller digitalt). Det räcker inte att vårdnadshavaren muntligt meddelar förskolan eller fritidshemmet att barn ska sluta. Vill vårdnadshavaren säga upp förskole/fritidshemsplatsen så gör de det enklast i Edlevo-appen (kan de inte använda Edlevo-appen får de kontakta skoladministrationen så skickar vi hem en blankett). Avgiften betalas under hela uppsägningsperioden även om den inte utnyttjas. Det är ingen uppsägningstid vid byte från förskola till fritidshem. Uppsägning av plats som endast avser perioden juni - aug befriar inte från betalningsansvar.

Plats som inte utnyttjas på 2 månader kommer att sägas upp och vårdnadshavaren får ansökas om på nytt igen om behov av förskole/fritidsplats uppstår igen. Om platsen ska avslutas så skickar skoladministrationen brev hem till vårdnadshavaren med information om att platsen kommer avslutas om 2veckor om vårdnadshavaren inte hör av sig till förskolan/fritids.

Kostnad för plats på fritidshem

Information om avgiften för en plats fritidshem i Gullspång kommun finns till vänster under undermenyn förskola/vilkor och avgifter. Öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Emma Gunnarsson
Administratör
Telefon: 0551-36158
E-post: skoladministrationen

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Dokument

 

Länkar

E-tjänst: Förskola och fritidshem, anmälan om plats och inkomstuppgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.