Kostnad för plats på förskola och fritidshem

Avgift

Avgiften är beräknad på hushållets sammanlagda skattepliktiga inkomster före skatt och betalas som en fast månadsavgift 12 månader om året. Med hushåll menas: gifta, sammanboende eller ensamstående vårdnadshavare och familjehemsföräldrar. Även om din make/maka/sambo inte är vårdnadshavare till barnet ska hens inkomst räknas med. Vi gör inga avdrag för semester, ferier, sjukdom eller kompetensutvecklingsdagar.

Inkomstredovisning

Vid placering av ett barn har fakturamottagaren ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Detta görs via kommunens e-tjänst eller via blankett. De som inte anmäler inkomst får betala enligt högsta taxan. Om familjens inkomst/hushåll förändras har fakturamottagaren ansvar att meddela förändring omgående, vi gör inga förändringar i efterhand. (Exempel på ändring som behövs meddelas: ändrad inkomst, någon flyttar ut/in ut hushållet, behovet av placering ändras osv.)

Inkomsttaket per månad för år 2023 är 54 830 kronor och är indexerad, det vill säga höjs varje år.


Endast tre barn debiteras. Grundprincipen är att det äldsta barnet får den lägsta avgiften. Därför räknas det yngsta barn som barn 1. Fjärde barnet är avgiftsfritt. För barn som enbart är placerade i ”allmän förskola” 15tim/vecka debiteras ingen avgift. Procentsatsen avser procent av hushållets bruttoinkomst per månad.


Barn 1-3år

Barn 3-5år (-30% för allmän förskoleavdrag) Avdraget gäller från och med 1 september det år barnet fyller 3 år.

Fritidsavgift

Barn 1

3%

2.1%

2%

Barn 2

2%

1.4%

1%

Barn 3

1%

0.7%

1%

 

Delad plats

Har ett barns vårdnadshavare gemensamvårdnad men bor på skilda håll och barnet bor växelvis hos dem, samt att båda har behov av förskola/fritids ska vårdnadshavarna ansöka om delad plats. (Ansökan görs via blankett)
Delad plats används för att fördela räkningen för ett barns placering mellan vårdnadshavarna. Barnet har en plats men två kontrakt (delad plats). Om en av vårdnadshavarna inte längre är i behov av sin plats säger vårdnadshavaren upp sitt kontrakt. (Barnet har kvar sin plats och den andra vårdnadshavaren har kvar sitt kontrakt). En vårdnadshavare kan inte säga upp bådas kontrakt utan kontrakten är personliga och måste sägas upp av kontraktsinnehavaren.
Förutsättningen för att registrera delad plats är att vårdnadshavarna är registrerade i olika familjer. För mer info om delad plats läs : delad plats Öppnas i nytt fönster.


Inkomstjämförelse

Vad är inkomstjämförelse?

Kommunen samkör Skatteverkets taxeringsuppgifter med den aktuella inkomstuppgiften två år tillbaka (man kan inte göra detta tidigare då Skatteverkets uppgifter för t.ex. 2021 inte är tillgängliga före 2023.) Om den taxerade inkomsten inte överensstämmer med den inlämnade innebär detta en justering av avgiften retroaktivt. Belopp under +299 kr till -299kr faktureras/krediteras inte.
För mer info om inkomstjämförelse läs: inkomstjämförelse Öppnas i nytt fönster.

Skulder

Vårdnadshavare till barn som står i kö till plats på förskola/fritids och som har en obetald skuld kan inte erbjudas plats förens hela skulden är betald. Detta gäller även fakturor som gått vidare till inkasso/Kronofogden.När en ny anmälan om plats på förskola/fritidshem inkommer ska vårdnadshavares skulder till Barn- och Utbildningsnämnden kontrolleras. Om det finns en skuld kommer skoladministratör skicka hem brev till vårdnadshavare där ovanstående information framgår samt hur den ska betalas.


Vad händer om vårdnadshavaren inte betalar förskole/fritidsavgiftsfakturan i tid?

Om man inte betalar sin förskole/fritidshemsfakturan mister barnet sin plats. (Har man delad plats så får den andra kontraktsinnehavaren fortfarande ha barnet på förskola/fritids på sina veckor.) Om förskole/fritidshemsfakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till Inkasso efter en påminnelse. Observera att kommunen gör inga avbetalningsplaner.
Förnyad placering kommer att ske först när skulderna är helt betalda.
Även om vårdnadshavaren säger att den betalt skulden så måste skoladministrationen fått okej från ekonomikontoret att skulden är reglerad innan barnet kan börja på förskolan/fritids igen.


Fritidsplacering:

Platsen öppnas igen måndagen i nästkommande vecka förutsatt att hela skulden är betald. Detta gäller även nya fakturor.

Förskoleplacering:

Garantitiden för att erhålla plats 4 månader. Tiden kan påverkas av om barnet behöver skolas in på nytt igen samt hur många inskolningar förskolan har just då

Tillkommer det avgifter vid en avbetalningsplan som görs av Inkasso?

Ja, det tillkommer sedvanliga räntor och uppläggningskostnader.