Villkor och avgifter

Vem har rätt till plats?

Barn 1-5 år till vårdnadshavare som är förvärvsarbetande, studerade, arbetssökande eller är sjukskrivna har rätt till placering på förskola.

Köordning och förtur

Vi garanterar plats på någon av våra förskolor inom fyra månader från det att ansökan om plats kommit in till oss.

Vad kostar en plats?

Avgiften är beräknad på hushållets inkomst och betalas som en fast månadsavgift 12 månader om året utan avdrag för semester, ferier, sjukdom eller förskolans studiedagar.

Kontraktsinnehavare
När vårdnadshavare/familjehemmet får plats är denna eller de kontraktsinnehavarna. Har ett barns vårdnadshavare gemensam vårdnad men bor på skilda håll och barnet bor växelvis hos dem samt att båda har behov av förskola eller fritidshem är båda vårdnadshavarna kontraktsinnehavare. Man ska då söka egen plats utifrån sin familjs behov. Barnet har en plats men två kontrakt (delad plats). Om en av vårdnadshavarna inte längre är i behov av sin plats säger vårdnadshavaren upp sitt kontrakt. (Barnet har kvar sin plats och den andra vårdnadshavaren har kvar sitt kontrakt). En vårdnadshavare kan inte säga upp bådas kontrakt utan kontrakten är personliga och måste sägas upp av kontraktsinnehavaren.

Inkomstredovisning
Vid placering av ett barn har kontraktsinnehavaren/fakturamottagaren ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Detta görs via kommunens e-tjänst eller via blankett. De som inte anmäler inkomst får betala enligt högsta taxan. Om familjens inkomst/hushåll förändras har kontraktsinnehavaren/fakturamottagaren ansvar att meddela förändring omgående, vi gör inga förändringar i efterhand.

Kommunen samkör Skatteverkets taxeringsuppgifter med den aktuella inkomstuppgiften två år tillbaka (länk till sidan med information om inkomstjämförelsen finns under relaterad information). Om den taxerade inkomsten inte överensstämmer med den inlämnade innebär detta en justering av avgiften retroaktivt.

Till avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets sammanlagda skattepliktiga inkomster före skatt. Med hushåll menas: gifta, sammanboende eller ensamstående vårdnadshavare och familjehemsföräldrar. Även om din make/maka/sambo inte är vårdnadshavare till barnet ska hens inkomst räknas med.

Exempel på skattepliktiga inkomster:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsförälders arvodesersättning
 • Pension
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för handikappade barn
 • Sjukbidrag
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag
 • Familjebidrag
 • Inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förts på deklarationens huvudblankett och medräknas i hushållets samlade bruttoinkomst
 • Skattepliktiga bonusinkomster


Inkomsttaket per månad för år 2023 är 54 830 kronor och är indexerad, det vill säga höjs varje år.

Endast tre barn debiteras.
Om du har flera barn i förskoleverksamhet eller i fritidshem reduceras avgiften. Grundprincipen är att det äldsta barnet får den lägsta avgiften. Därför räknas det yngsta barnet som barn 1 i tabellen. Har du barn både i förskoleverksamhet och i fritidshem räknar du fritidshemsbarnet som barn 2 eller 3 i den nedersta tabellen. Fjärde barnet är avgiftsfritt.


Taxa 1, barn 1-3 år


Taxa 2, barn 3-5 år

(-30% för allmän förskoleavdrag) Avdraget gäller från och med 1 september det år barnet fyller 3 år.

Taxa 3, fritidsAvgiftstak

Dock högst

Avgiftstak

Högst

Avgiftstak

Högst

Barn 1

3%

1 645 kr

2.1%

1151kr

2%

1 097 kr

Barn 2

2%

1 097 kr

1.4%

768kr

1%

548 kr

Barn 3

1%

548 kr

0.7%

384kr

1%

548 kr


Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen inkommer till kommunen (skriftligen eller digitalt), Inget undantag görs även om barnet inte utnyttjar platsen under uppsägningstiden. Det räcker inte att muntligt meddela förskolan/fritids att ditt barn ska sluta. Om ni önskar avsluta en förskole/fritidsplacering gör ni det enklast i Edlevo-appen (kan ni inte använda Edlevo-appen får ni kontakta skoladministrationen så skickar vi hem en blankett). 

Skulder

Vårdnadshavare till barn som står i kö till plats på förskola/fritids och som har en obetald skuld kan inte erbjudas plats förens hela skulden är betald. Detta gäller även fakturor som gått vidare till inkasso och/eller Kronofogden.

När en ny anmälan om plats på förskola/fritidshem inkommer ska vårdnadshavares skulder till Barn- och Utbildningsnämnden kontrolleras. Om det finns en skuld kommer skoladministratör skicka hem brev till vårdnadshavare där ovanstående information framgår samt hur den ska betalas.

Om jag inte betalar förskole/fritidshemsavgiftsfakturan i tid, blir mitt barn avstängt då?

Ja, om man inte betalar sin förskole/fritidshemsavgiftsfakturan mister barnet sin plats. (Har man delad plats så får den andra kontraktsinnehavaren fortfarande ha barnet på förskola/fritids på sina veckor.) Om förskole/fritidshemsfakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till Inkasso efter en påminnelse. Observera att kommunen gör inga avbetalningsplaner.

Förnyad placering kommer att ske först när skulderna är helt betalda. Platsen öppnas igen måndagen i nästkommande vecka för fritidshemsbarn förutsatt att hela skulden är betald. Detta gäller även nya fakturor.

När det gäller barn i förskola är garantitiden för att erhålla plats 4 månader. Tiden kan påverkas av om barnet behöver skolas in på nytt igen samt hur många inskolningar förskolan har just då.

Tillkommer det avgifter vid en avbetalningsplan som görs av Inkasso? Ja, det tillkommer sedvanliga räntor och uppläggningskostnader.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Emma Gunnarsson
Administratör
Telefon: 0551-361 58
E-post: Barnomsorg

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Dokument

Maxtaxa för förskola och fritidshem  Pdf, 374 kB.
Inkomstjämförelse Öppnas i nytt fönster.