Praktisk information till dig som har barn i förskola

Schema

Barnets vistelsetid är den tid då vårdnadshavare har rätt att ha sitt barn på förskola/fritids.

Har inte barnet ett schema i Edlevo, så räknar vi med att barnet är ledigt.

Vi beräknar alltid personal efter barnantal. Har man inget schema inlagt, så har man inte rätt till förskole/fritidsplats.

Barnens schematid baseras på vårdnadshavares arbetstid/studietid inklusive rimlig gång- eller restid samt lämning/hämtning (tänk på att hämtnings tiden är den tid man ska ha hämtat sitt barn och lämnat lokalen, inte den tid man kommer till verksamheten för att hämta barnet.) Vid oregelbunden arbetstid, exempelvis nattarbete (klockan 00.00-06.00), gäller även skälig tid för vila på dagen (max 8tim/dag). Den vårdnadshavare som börjar sitt arbete/studier senast och den som avslutar sitt arbete/studier tidigast är det som styr barnets schematider. Står man på inringning eller av andra skäl har svårt att lämna in ett schema måste man prata med personalen om detta. Vid syskon på samma förskola måste det läggas in tider för samtliga barn (inte endast för ett).

Nya scheman ska lämnas in senast 2veckor innan de börjar gälla.

Schemaändringar på inlämnat schema kan göras fram till 1 dag innan, om vårdnadshavaren behöver göra ändringar efter det får de ta kontakt med avdelningen och se om de har möjlighet att ta emot barnet under de andra tiderna. Ordinarie öppettider är 06.00-17.30 sen finns jourtid 17.30-19.00. Har man behov av jourtid måste vårdnadshavaren ansöka om det (lämna in nytt schema) minst 3veckor innan, detta så ansvarig rektor hinner ändra om ev. personalschema.

Schema inför lov

 • Inför de kortare loven (sport-, påsk- och höstlov) ska schematider för lovet in minst 14dagar innan.
 • Jullov ska schemat vara inne senast första veckan i november.
 • Sommarschemat ska vara inne senast första veckan i april.

Kan vårdnadshavaren inte lämna tider för loven vid dessa datum, så ska vårdnadshavaren meddela personalen detta så de är medvetna om att ev. ändring kommer. Lämnar man in schema efter dessa datum utan att haft en dialog med personalen så är det upp till ansvarig rektor att besluta om det finns möjlighet/personal att ta emot barnet.

Växelvisboende

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare har rätt till förskola/fritids utifrån den vårdnadshavares behov av omsorg där barnet för tillfället vistas. Har båda vårdnadshavarna behov av förskola/fritids ska de ansöka om delad plats. Läs mer om delad plats här: delad plats

Lämning och hämtning

Vårdnadshavare ansvarar för barnet i samband med lämning/hämtning. Om någon annan än vårdnadshavare ska hämta barnet ska detta meddelas förskolan/fritids i förväg. Om en minderårig person ska hämta barnet måste vårdnadshavaren skrivit under en samtyckesblankett, samtyckesblanketten kan hämtas på avdelningen där ditt barn går.

Tillfällig permittering

Ett barn vars vårdnadshavare blivit permitterade från sitt arbete har rätt till 15 tim vistelsetid på förskolan per vecka. Om vårdnadshavare arbetar viss tid under permitteringsperioden erbjuds förskola utifrån arbetstiderna. Barn som har en fritidsplacering har endast rätt till fritids de tider som vårdnadshavaren har arbete.

Semester

När vårdnadshavare har semester är barnet ledigt från förskola/fritids.

Sammanslagning

Vid lov, klämdagar och kompetensutvecklingsdagar samarbetar förskolorna och fritidshemmen. Det innebär att barnen kan få vara på en annan förskola/fritids än den de brukar vara på. På loven arbetar ofta vikarier.

Studiedagar/kompetensutvecklingsdagar

Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Gullspång kommun rätt till 4 stängda studiedagar(kompetensutvecklingsdagar) per år. Datum finns under fliken läsårstider och lov Öppnas i nytt fönster..
Har man inte möjlighet att ha sitt/sina barn hemma så är det viktigt att vårdnadshavare anmäler sitt behov av tillsyn senast två veckor innan. Anmälningsblankett finns på respektive avdelning och lämnas in till rektor. Om behov finns så bemannas förskolan av vikarier dessa tider.

Force majeure

Om verksamheten måste stängas på grund av personalens sjukdom eller yttre omständigheter gäller force majeure vilket innebär att de som drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av stängning inte har rätt till skadestånd från kommunen

Vid frånvaro

Rutin vid frånvaro – Förskola

 1. Under första frånvarande dagen lägger vårdnadshavaren in frånvaroanmälan via appen Edlevo eller ringer till förskola/fritids och meddelar frånvaro
 2. Vid oanmäld frånvaro ringer personal hem inom två dagar.
 3. Får personal ingen kontakt med vårdnadshavare eller finns en oro angående orsaken till frånvaro eller om den är återkommande så tar personalen kontakt med rektor. Rektor kontaktar vårdnadshavare.
 4. Om rektor inte får kontakt med vårdnadshavarna kontaktar rektor socialtjänsten.

Vid barnets sjukdom

Allmäntillståndet avgör om barnet kan vara på förskolan eller inte. Bedömer personalen att barnet inte orkar delta i den ordinarie verksamheten ringer personalen till vårdnadshavaren och då ska vårdnadshavare ska se till att barnet blir hämtat snarast. Information om allmäntillstånd finns på: https://www.1177.se/fragor--svar/nationellt/behandling--hjalpmedel/allmantillstand/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Förskolebarn: Vid magsjuka måste det ha gått minst 48 timmar sedan senaste diarré eller kräkning innan barnet får återkomma till förskolan och då ska syskon också stanna hemma.
 • Fritisbarn: Vid magsjuka måste det ha gått minst 48 timmar sedan senaste diarré eller kräkning innan barnet får återkomma till fritids, syskon behöver inte stanna hemma.
 • Vid pandemier eller vid lokala sjukdomsutbrott, kan andra riktlinjer och regler gälla.
 • Sambo som inte är vårdnadshavare har inte skyldighet att vårda barnet vid eventuell arbetslöshet, föräldraledighet eller sjukdom. Då skall vårdnadshavarens tider styra vistelsetiden.
 • Om barnet behöver medicinering på förskolan/fritids så faller det under begreppet egenvård och det är den behandlande legitimerade yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården som, inom sitt ansvarsområde, ska göra en bedömning av, om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Barn på förskola- när vårdnadshavare är sjuk eller sjukskriven

Vid vårdnadshavares sjukdom eller om hen blir sjukskriven har barnet rätt till vistelse mellan 07.30-16.00. Vid vårdnadshavares sjukhusvistelse ändras tiden efter den vårdnadshavare som lämnar och hämtar barnet.

Barn på förskola- när vårdnadshavare vabbar

Vid tillfällig föräldrapenning (vab) har förskolebarn rätt till vistelse mellan 07.30-16.00. Dock gäller inte detta om syskon har smittsamma sjukdomar som till exempel variga ögon eller magsjuka då ska även syskon vara hemma minst 48 timmar sedan sista kräkning.

Kläder och blöjor

Ditt barn kommer att vistas mycket utomhus och behöver därför ha kläder för alla väder. Ett extra ombyte ska alltid finnas på förskolan. Tänk på att märka barnens kläder med namn, det underlättar för alla.
Om ditt barn använder blöjor kommer det att finnas på förskolan.

Ditt barn är försäkrat

Gullspång kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för alla barn i kommunen. Försäkringen gäller dygnet runt och täcker vissa kostnader som kan uppstå i samband med olycksfall. Observera att försäkringen ger ett begränsat skydd. Mer information om försäkringen och om skadeanmälan hittar du här: Olycksfalls- och reseförsäkring Öppnas i nytt fönster.

Anmälningsskyldighet i förskolan

Personalen på förskolan/fritids är anmälningsskyldiga och ska genast anmäla till socialtjänsten om de i sin yrkesroll misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Personal är också skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för socialtjänstens utredning. Det är oron för barnet som ska anmälas. Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma socialtjänsten på situationen. Som anmälare behöver personalen inte vara säker på att barnet far illa, det räcker att de misstänker det. Det är socialtjänsten som utreder barnets situation och bedömer om barnet behöver skydd eller stöd. Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §.

Sekretess

All personal i förskola/fritids omfattas av sekretesslagen. Det innebär att inga uppgifter om barnen och deras hemförhållanden får lämnas ut utan vårdnadshavarnas medgivande. Sekretesslagen 7 kap. 38 §.

Sidan senast uppdaterad: