Skolnärvaro

Arbeta med att främja närvaro och förebygga frånvaro

Att arbeta för en trygg och tillgänglig pedagogisk, social och fysisk lärmiljö är inte bara främjande och förebyggande i sig utan det är grundläggande förutsättningar för etablering av främjande och förebyggande vardagliga insatser i närvaroarbetet. Pedagogernas självkännedom ökar deras professionella förhållningssätt, vilket en rad andra studier visar på har betydelse i framförallt pedagogers bemötande av elever. Relationsbyggande med pedagog och skolkamrater är betydande för elevens självuppfattning och motivation.
Att känna sig saknad vid frånvaro är viktigt för en kontinuerlig skolgång.
Enligt skollagen har skolan skyldighet att ge stöd till elever som anses behöva detta.
Ett förebyggande och främjande arbete är att pedagogen anpassar lärmiljön utifrån vad pedagogen vet fungerar för varje enskild elev och familjen ställer adekvata krav utifrån elevens utvecklingsnivå och mognad.
Skolans frånvarosystem, där avvikelser och mönster tidigt blir kända och synliga kan vara en främjande faktor.
Att jobba med främjande insatser för skolnärvaro bör innebära att skolan, i dialogform, med vårdnadshavarna kommunicerar vikten av att lyfta det positiva med skolan som verksamhet, för elevers utveckling och hälsa.
Det är också viktigt att vårdnadshavare kontinuerligt informeras om vilka varningssignaler som bör uppmärksammas i dialog med skolan och tidigt söka samhällets stöd.

Arbete med etablerad problematisk frånvaro

Att arbete med etablerad problematisk frånvaro kan väcka många olika känslor hos alla berörda. Eleven kan vid detta stadie potentiellt ha utvecklat psykisk ohälsa och vägen tillbaka till skolmiljön kan kännas mycket svår och lång.
Som vårdnadshavare kan etablerad frånvaro skapa en mycket påfrestande stress och en känsla av misslyckande.
Att pedagoger och annan skolpersonal runt eleven kan få en känsla av misslyckande i sin profession är inte ovanligt. Desto viktigare blir det med samordnade insatser när vi jobbar på denna nivå.
Skolan och hemmet kan sannolikt inte lyfta uppgiften själva. När man arbetar på denna nivå har skolan redan mycket dokumenterad information och en stor kunskapsbas om eleven och nätverket kring denna.
Rektor kan initiera en kartläggning utifrån Back2School© som är en manualbaserad intervention som bygger på evidensbaserad metodik inom kognitiv beteendeterapi och som utförs av skolpsykolog och skolkurator från barn- och elevhälsan.

För mer information se foldern Back2school och närvaroplan under dokument.


Sidan senast uppdaterad: