Skolhälsovård

Skolhälsovårdens arbete

Skolhälsovården följer upp och fortsätter barnhälsovårdens arbete bland annat genom det nationella vaccinationsprogrammet och genom hälsokontroller.

Tillsammans med skolledning, elevhälsoteamet och skolans övrig
personal arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleverna. Ge särskilt stöd till och göra bedömningar och utredningar av elever
med olika typer av skolrelaterade hälsoproblem och inlärningssvårigheter.

Rutiner för respektive årskurs

 • Förskoleklass: Hälsobesök, längd-, vikt-, syn- och hörselkontroll.
 • Årskurs 2: Längd- och viktkontroll, vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund
 • Årskurs 4: Hälsobesök med hälsosamtal, längd-, vikt- och ryggkontroll.
 • Årskurs 5: Vaccination av flickor mot HPV.
 • Årskurs 7: Hälsobesök med hälsosamtal, längd-, vikt- och ryggkontroll.
 • Årskurs 8: Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Skolsköterskans huvuduppgifter

 • Erbjuda och genomföra hälsoundersökning
 • Arbeta med hälsoupplysning både enskilt och i grupp
 • Stimulera till egenvård
 • Ge enklare medicinsk behandling
 • Utföra vaccinationer
 • Erbjuda enklare sjukvård
 • Ge medicinsk yrkesvägledning
 • Erbjuda rådgivning och samtal
 • Verka för en god arbetsmiljö för eleverna i skolan
 • Vid behov samarbeta med externa instanser till exempel BVC, Barnklinik, BUP och ungdomsmottagningen
 • Skolläkaren kommer fyra gånger per termin. Tid beställs genom skolsköterskan.