Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Genvägar

Väg 26 och korsningsåtgärd Otterbäcken

Vägkorsningen Otterbäcken

Trafikverket har tagit fram en vägplan för ombyggnad av korsningen mellan väg 26 och väg 200/väg 3005 i Otterbäcken. Syftet är att öka trafiksäkerheten. Byggstart förväntas bli under våren 2016.

Väg 26 bildar tillsammans med de anslutande vägarna 200 och 3005 en fyrvägskorsning vid norra infarten till Otterbäcken. Korsningen saknar vänstersvängfält på väg 26 och har brister i såväl framkomlighet som trafiksäkerhet. Väg 200 närmast korsningen har en brant stigning, som gör det svår för i synnerhet tunga fordon att såväl stanna som accelerera. Ytterligare ett problem är att korsningen mellan väg 3005 och Industrivägen ligger alldeles för nära väg 26, vilket ger problem med både framkomligheten och trafiksäkerheten.

Trafiksäkerheten ska ökas genom att förskjuta anslutningen av väg 200 söderut och på så sätt skapa två trevägskorsningar istället för nuvarande fyrvägskorsning. Det innebär att väg 200 som idag har en brant lutning kommer att byggas om i en delvis ny sträcka som minskar lutningen. Den gamla sträckan kommer dras in från allmänt vägunderhåll och föreslås rivas för att sedan återställas till skogsmark. Från väg 26 kommer det skapas vänstersvängsfält för att undvika att fordon stannar mitt i körbanan. I korsningen Industrivägen/väg 3005 föreslås en zon med förbud att stanna införas.

Planerad byggstart är våren 2016 och arbetstiden uppskattas till 12 månader. Befintlig väg 200 kommer vara i bruk till dess den nya sträckningen är kan öppna för trafik. När väg 26 breddas kommer framkomligheten temporärt att påverkas.

Målet med projektet är att öka trafiksäkerheten i korsningen och minska lutningen på den anslutande väg 200. Framkomligheten på väg 26 ska bibehållas eller öka. Bullernivån runt korsningen ska inte bli högre.

Trafikverket har tagit fram en vägplan för projektet. Vägplanen är fastställd och vann laga kraft mars 2015.

Byggstart förväntas bli under våren 2016.

Här kan du ta del av en illustrationskarta för att se hur den nya korsningen kommer att se ut.PDF

Om du vill ha mer information kontakta Marie Söderlid, Trafikverket Region Väst telefon 010-123 71 52 eller e-post marie.soderlund@trafikverket.se

Sidan senast uppdaterad: 2015-10-08

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun