Samråd för allmänheten angående Vajda papirs eventuella etablering

Sweco håller presentation samråd

Idag under senare eftermiddag hölls samråd för allmänheten angående Vajda papirs eventuella etablering i Otterbäcken, på fastighet Åsen 1:3 som ägs av Gullspångs kommun. Samrådet är en del i processen för att ta fram en tillståndsansökan, som under tidig höst är planerad att skickas till Mark- och miljödomstolen.

Under samrådet presenterade Vajda papir den tänkta verksamheten i Otterbäcken och representanter från Sweco (som arbetar med tillståndsansökan) presenterade olika delar som tas med i ansökan, så som miljö, risk och säkerhet, energi, luft och buller.

Verksamheten som Vajda papir vill etablera i Otterbäcken är produktion av framförallt hushållspapper och toalettpapper. Själva tillverkningen av pappersmassa kommer inte att ske på plats i Otterbäcken, utan pappersmassa kommer att transporteras till den tänkta fabriken. Vajda papir ser gärna att den största delen av pappersmassa kommer via Vänern till Otterbäckens hamn.

I fabriken i Otterbäcken beräknar de en årsvolym på 75000 ton och cirka 120 anställda. Kompetenser som kan komma att efterfrågas är bland annat medarbetare inom underhåll, kontor och operatörer.

Frågor och synpunkter

Under samrådet öppnades det upp för frågor från allmänheten. Några frågor som kom in berörde lukt, energianvändning och vattenutsläpp, vilka alla utreds och kommer att presenteras i tillståndsansökan. Eftersom det inte kommer att produceras någon pappersmassa på plats, så kommer fabriken inte att avge någon lukt och angående energianvändning planerar företaget att endast använda sig av el. För att få släppa ut vatten från fabriker behöver man förhålla sig till flera mätvärden, vilka också kommer presenteras i ansökan.

Det inkom också en fråga om varför företaget vill etablera sig i Otterbäcken, vilka Vadja papir svarade att det är en bra logistiskt plats med närhet till bland annat vatten, kunder och leverantörer och till en hamn.

Tidsplan

Planen är att lämna in tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen under september. Tillståndet kommer efter det att skickas ut på remisser, kompletteras och gå ut som kungörelse innan Mark- och miljödomstolen tar ett beslut huruvida den planerade etableringen får ske. Om de får ett ok att driva verksamheten där, kommer det ta cirka 2 till 2.5 år att bygga upp fabriken.

Har du frågor eller synpunkter?

Om du har några frågor eller synpunkter angående tillståndsansökan tar Sweco mot detta fram till och med 21 april. Mejla då till: christina.lundin@sweco.se

En illustration över den tänkta fabriken i Otterbäcken. Vajda papir visar