Fåglar i tätort fredade under häckningsperiod

Måsar och trutar är ett naturligt inslag på våra orter men de kan även upplevas som störande. De är fredade under häckningsperiod och kommunen bedriver ingen skyddsjakt på de fågelflockar som rör sig i tätorterna.

De flesta klagomål på störande fåglar uppstår under vår och sommar. Under perioden 1 april - 31 juli är det häck­ningssäsong för många fåglar, bland annat fiskmåsar och trutar, då är fåglarna och deras bon fredade. Detta betyder att man under denna period inte får störa häckande fåglar, skada eller förstöra fåglarnas bon eller ungar. Om du känner dig störd av fåglar kontakta i första hand din fastighetsägare och gör en felanmälan.

Kommunens skyddsjägare hjälper inte till med störande fåglar eller ungar som fallit ur boet.

Förebyggande åtgärder

Det man kan göra är att inför nästa säsong utföra förebyggande åtgärder som gör att fåglarna väljer andra platser att bygga sina bon på.

Tips på förebyggande åtgärder

  • Samarbeta med andra fastighetsägare i området och boende i området. Det hjälper inte att enbart ett hustak i området är fritt från oönskade fåglar.
  • Kontakta ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och till exempel sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon.
  • Minska tillgängligheten på bomaterial. Städa upp pinnar, löv och annat material som fåglar kan använda för att bygga bon.
  • Matning av småfåglar bör undvikas i närheten av huset. Matning av småfåglar kan även locka till sig fiskmåsar, kajor och andra fåglar som upplevs som störande. Informera de som bor i din fastighet om att matning av småfåglar ska undvikas.
  • Var noggrann med avfallshanteringen. Om det finns matrester tillgängliga för fåglarna dras fler fåglar till din fastighet.

Kontakt

Verksamhet miljö- och bygg
E-post: Miljö & Bygg
Telefon: 0501-75 60 01