Våldet går inte i pension

bild som visar våld i hemmet

Den 15 juni är FN:s internationella Världsdag om våld och övergrepp mot äldre. Det är en dag som vi i Gullspångs kommun vill uppmärksamma. Hos Socialtjänsten i Gullspång kan Du få stöd och hjälp utifrån din våldsutsatthet

Du kan få den hjälpen genom en ansökan eller att du berättar till någon i din närhet och ber de kontakta socialtjänsten. Har du oro för en person i din närhet kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten, du kan välja att vara anonym som privatperson.

Både äldre män och kvinnor utsätts för våld, i nära relation, av anställda inom vård och omsorg, av grannar i särskilt boende och av deltagare i dagverksamhet. Kvinnor utsätts inte bara för våld för dem är äldre utan specifikt för de är kvinnor. Våldet mot kvinnor är i högre grad upprepat och innehåller ofta sexuellt våld.

Äldre som utsätts för våld har ofta ett ökat beroende av omgivningen, såväl närstående som personal. Beroendet är en riskfaktor när det handlar om att utsättas för våld, det för också med sig en risk för upprepat våld och möjligheten att ta sig ur en destruktiv relation minskar. Ansträngda vårdrelationer är en annan riskfaktor. Personer med demenssjukdom löper dubbelt så stor risk att utsättas för vanvård av personal och anhörigvårdare. Våldet kan också ha funnits i många år om paret varit tillsammans över tid.

Våldet tar sig i olika uttryck

Fysiskt våld: kan innebära att den som utövar våld biter, river, drar i håret, bränner, skakar eller knuffar. Det kan också handla om örfilar, knytnävsslag, sparkar och knytnävsslag.

Psykiskt våld och känslomässiga övergrepp: kan handla om hot, tvång, trakasserier, glåpord och förlöjligande. Det kan även innebära att den våldsutsatta utsätts för kontroll och social isolering.

Sexuellt våld: kan innebära olika former av sexuellt påtvingande handlingar såsom att tvinga den våldsutsatta att se på pornografi, att använda ett sexuellt kränkande språk samt utsätta den våldsutsatta för sexuella trakasserier och samlag/sex utan samtycke.

Ekonomisk kontroll: Våldsutövaren kan ta kontroll över ekonomin och vägra den våldsutsatta insyn eller att ansvara för sin egen inkomst.

Materiellt våld: kan innebära förstörelse eller stöld av den våldsutsattas personliga tillhörigheter, bohag, värdesaker.

Försummelse: kan innebära att den våldsutsatta inte får den hjälp hen behöver med mat, medicin eller hygien och kan förvägras den hjälpen. Det kan också handla om att den våldsutsatta inte får hjälp med att komma ur sängen eller får för lite eller för mycket eller felaktig medicin.

Våld som är kopplat till särskilda behov: kan innebära att den våldsutsatta tvingas vara utan batteri till sin hörapparat, att våldsutövaren tar den våldsutsattas rullstol eller flyttar käppen så det hindrar den våldsutsattas rörlighet.

Kontaktuppgifter till Socialtjänsten

Telefonnummer Socialtjänsten: 0551-360 80

Kommunens växel 0551-36 000

Affisch Våldet går inte i pension Pdf, 555.3 kB.