Folkhälsoenkät: Hälsa på lika villkor?

Hur mår befolkningen i Västra Götaland? Västra Götalandsregionen tillsammans med Folkhälsomyndigheten undersöker den frågan och andra för att se skillnader i hälsa och livsvillkor.

Enkätundersökningen Hälsa på lika villkor har skickats ut till 92 000 slumpvis utvalda invånare i Västra Götaland. Enkäten undersöker hur invånarna mår och visar vilka skillnader i hälsa och livsvillkor det finns mellan olika grupper i samhället.

Undersökningen ligger till grund för kunskapsunderlag och planering av riktade och generella satsningar inom folkhälsopolitiken. Resultaten används för att planera insatser i både regionala verksamheter och kommuner.

Har du fått hem enkäten, men inte hunnit svara? Du har fortfarande chansen och ditt svar är viktigt!

Information om folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2022 - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: