Nationella folkhälsoenkäten

Hand fyller i enkät

Glöm inte att svara och skicka in enkäten för Folkhälsomyndighetens undersökning "Hälsa på lika villkor". Enkäten skickas ut till 800 slumpvis utvalda personer i Gullspångs kommun. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår samt att följa hälsoförändringar i kommunen över tid.

Folkhälsa är ett viktigt område som Gullspångs kommun arbetar för tillsammans med Västra Götalandsregionen. I år det 14:e gången som Hälsa på lika villkor genomförs i Västra Götaland för att kartlägga hälsa, levnadsvillkor och livsvillkor. Resultatet av enkäten visar sedan om det finns skillnader i just hälsa och levnadsvanor som beror på exempelvis kön, utbildning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund eller boendeort.

Skicka in ditt svar senast 5 maj 2020

Vi ber dig att svara så fort som möjligt men senast den 5 maj 2020. Efter det datumet är datainsamlingen avslutad och det går tyvärr inte att svara på enkäten.

Ditt svar hjälper oss att prioritera och planera

Med hjälp av enkätundersökningen får vi en bild av hur våra invånare mår och huruvida hälsoläget förändras över tid. Med hjälp av ditt svar kan vi planera insatser som bidrar till jämlika livsvillkor, goda levnadsvanor och en modern hälso- och sjukvård med hög tillgänglighet och god kvalitet.

Är du nyfiken på resultaten från tidigare år?

All information om enkäten och resultat från tidigare års undersökningar hittar du här: www.vgregion.se/folkhalsoenkaten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Linnéa Wiljén, folkhälsostrateg i Gullspångs kommun
E-post: linnea.wiljen@gullspang.se
Telefonnummer; 0506-361 95

Sidan senast uppdaterad: